(024) 362512384 Email: info@vitapharma.com.vn

TỔNG HỢP KÊ KHAI THUỐC NHẬP KHẨU MỚI NHẤT CỦA CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM ( 04/2019)

Tổng hợp kê khai thuốc nhập khẩu theo Nghị định số 155_NĐ_CP cập nhật đến ngày 30.04.2019 https://dav.gov.vn/tong-hop-ke-khai-thuoc-nhap-khau-theo-nghi-dinh-so-155_nd_cp-cap-nhat-den-ngay-30042019-n2477.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *